OCENA 2014/1

UWAGA

W metodach oceny 2014/1 wprowadzono zmiany dotyczące składu cech wchodzących do podindeksów i indeksu PF oraz ich wag. Szczegółowy opis modyfikacji przedstawiono w OPISIE METODY. Przeprowadzono również dodatkową standaryzację indeksu PF, której celem było rozszerzenie zakresu ocen, bez wpływania na uszeregowanie buhajów.

Indeksy PF obliczone wg zmienionej formuły są w bardzo wysokim stopniu skorelowane z indeksami PF otrzymywanymi wg „starego” wzoru (współczynnik korelacji r= 0,97).

Zakres prezentacji wyników oceny

Na stronie internetowej udostępniono ocenę 2014/1 przedstawiającą oficjalne wartości hodowlane buhajów rasy polskiej holsztyńskiej, łącznie odmian czarno-białej i czerwono-białej (buhaje określone jako „ocenione w kraju”). W WYNIKACH OCENY zamieszczono oszacowane wartości hodowlane dla cech wydajności mlecznej, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych, długowieczności (przeżywalności) oraz obliczony na ich podstawie wg zmienionej formuły indeks PF wraz z podindeksami. Wartość hodowlana danej cechy jest uznawana za oficjalną w przypadku spełnienia kryteriów podanych w metodach oceny.

Dostępne są również wyniki oceny międzynarodowej dla cech produkcji mlecznej, pokroju i płodności i długowieczności (przeżywalności) dokonywanej przez INTERBULL. Lista międzynarodowych wartości hodowlanych, wyrażonych w polskiej skali ocen, obejmuje wszystkie buhaje zgłaszane do oceny przez kraje członkowskie INTERBULL.

Zasady prezentacji wartości hodowlanych i indeksów

  1. Dla cech wydajności mlecznej, zawartości komórek somatycznych, pokroju i płodności (podlegających ocenie międzynarodowej INTERBULL) prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa:
    • Jeżeli buhaj posiada ocenę krajową, której powtarzalność jest większa lub równa 0,85, to oficjalną oceną buhaja jest ocena krajowa (TYP OCENY = K).
    • Jeżeli powtarzalność oceny krajowej jest mniejsza od 0,85, a buhaj posiada ocenę międzynarodową obliczoną na podstawie liczby córek większej niż liczba córek służąca do oceny krajowej, to oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = M).
    • Jeżeli buhaj posiada jedynie ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = M).
    W przypadku wymiany oceny krajowej na międzynarodową wymianie podlega również powtarzalność oceny. Należy podkreślić, że powtarzalność międzynarodowa jest oparta na innych podstawach metodycznych w związku z czym jest zazwyczaj nieco niższa od powtarzalności krajowej.
  2. Jeżeli dla długowieczności (przeżywalności) buhaj posiada ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = M).

Sposoby dostępu

Następna ocena

Data publikacji wyników następnej oceny wartości hodowlanej buhajów - 13 sierpnia 2014 r.